Algemene voorwaarden

 

De lesafsprakenkaart en lesovereenkomst vernoemd in de voorwaarden zijn bij Rijschool Vogel vervangen door een digitale leerlingenapp "Plango".

Het aangaan van de lesovereenkomst komt tot stand bij mondelinge (in persoon/ telefonisch), danwel schriftelijke (mail/whatsapp) toezegging of na de eerste betaling. Waarna inschrijving in Plango plaatsvindt.

Bij het aangaan van deze inschrijving verklaart de leerling akkoord te gaan met onderstaande Algemene Voorwaarden.

 

 Artikel 1 – Verplichtingen rijschool

 1. De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
 2. dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
 3. De leerling legt het praktijkexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden waardoor de lesauto niet of onvoldoende bruikbaar blijkt. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto indien deze beschikbaar is, de leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en of schadevergoeding.
 4. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan;
 5. dat de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waar voor hij/zij is opgeroepen door het CBR, tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
 6. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
 7. dat er een goede bedrijfsverzekering is afgesloten waaronder een inzittenden verzekering;
 8. de leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek;
 9. de leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
 10. de leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de rijschool hiervan melding moet maken.

 

Artikel 2 – Verplichtingen leerling

 1. De leerling is verplicht:
 2. zich te houden aan de door de rijschool op de lesafsprakenkaart -schriftelijk of per e-mail- vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
 3. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de op de lesafsprakenkaart afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te gebeuren en dient telefonisch of via Whatsapp te worden gedaan. Indien afzegging per e-mail geschiedt dient hierbij 72 uur in acht te worden genomen. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;
 4. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 5. het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;
 6. verplicht om tijdig – te weten voor het daadwerkelijk plaats vinden van het praktijkexamen- zelf in het bezit te zijn van het theoriecertificaat.
 7. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs, een correct ingevulde EV (eigen verklaring van het CBR) en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;
 8. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
 9. noodzakelijke informatie over zijn/ haar toestand te delen met de rijschool, men moet fysiek en mentaal in staat zijn een auto te besturen (men hoeft hierin geen privacygevoelige medische informatie te delen, dit doet men middels een gezondheidsverklaring bij het CBR waarin de rijschool geen inzage heeft noch hiervoor aansprakelijk c.q. verantwoordelijk is).
  Indien men medicijnen gebruikt die voorzien zijn van een gele sticker en de rijvaardigheid beïnvloeden, willen wij hierover in algemene zin worden geïnformeerd, i.v.m. de veiligheid van leerling, rijinstructeur en medeweggebruikers. Aangezien het wettelijk verboden is om een voertuig te besturen wanneer men onder invloed van; alcohol of geestverruimende middelen is, is het ook verboden om onder invloed van een van deze middelen een rijles te volgen. Wanneer dit of als de leerling onvoldoende slaap heeft genoten, het geval is zal de rijles niet doorgaan of onderbroken worden en toch verrekend worden. (primair is hierin de eigen verantwoordelijkheid, bij twijfel zal de instructeur hierin een besluit nemen). Wij hebben het recht de rijles en of praktijkexamen per direct te annuleren, de leerling draagt zelf verantwoordelijkheid hiervoor, de rijschool kan hierin niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gesteld, de rijles en of praktijkexamen wordt in dit geval doorberekend aan de leerling aangezien het gereserveerde tijd betreft en men bekend is met het feit niet met alcohol of drugsgebruik deel te mogen nemen aan het verkeer. Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen vermeld staat in artikel 2.7, dan heeft de rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder restitutie van lesgelden, examengelden etc. Enig vermoeden van medicijngebruik die de rijvaardigheid beïnvloed, alcohol en of drugsgebruik voor of onder invloed van bovenstaande tijdens de rijles kan resulteren in het direct stopzetten van de rijles/ pakket, de rijles wordt echter wel in rekening gebracht. Derhalve behouden wij ons het recht de rijlessen, pakket per direct te beëindigen zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te dragen en zonder restitutie op lesgelden of examengelden. Mocht voor, tijdens of na de les schade ontstaan, doordat er (ongemerkt) onder invloed gereden wordt, dan zal deze schade rechtstreeks verhaald worden op de leerling, of indien minderjarig op de ouders/ wettelijk vertegenwoordigers.
 10. zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. De rijschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel;
 11. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de rijschool niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 3 – Betaling

 1. Facturen van de rijschool aan de leerlingen worden hoofdzakelijk verstuurd via de e-mail en indien noodzakelijk en op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de leerling, na bevestiging en goedkeuring van de rijschool per e-mail, verstuurd per post.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant of per bank worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant of per bank te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden.
 4. Indien contant of per bank dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling na de vervaldatum c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een herinnering. De rijschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.
 5. Indien leerling 7 dagen na de termijn genoemd in het vorige lid nog niet heeft betaald, kan de rijschool de leerling schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in verzuim is. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
 6. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de rijschool uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
 7. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is de rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
  De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat de rijschool minder schade lijdt.
 8. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de rijschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De rijschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk (of per e-mail) in kennis te stellen.
 9. De rijschool heeft altijd het recht om de rijopleiding (tijdelijk) stop te zetten, zeker in het geval van wanbetaling.

 

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets), verder te noemen: het onderzoek

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek vooraf contant of per bank aan de rijschool te worden voldaan.
 2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de rijschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR is ingediend.
 3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de rijschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
 4. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

 

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

 1. Indien het CBR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.
 2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
  1. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is.                                                                                                                                                                                                                                 2. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.

 

Artikel 6 - Pakketten 

 1. Indien een leerling een lespakket incl. praktijkexamen heeft afgenomen bij de rijschool of losse rijlessen afneemt, gaat de leerling akkoord met de hier omschreven algemene voorwaarden.
 2. Als je aan het einde van het pakket of bij losse rijlessen nog niet toe bent aan het praktijkexamen of rijtest, kan de leerling nog geen gebruik maken van het praktijkexamen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij klaar is voor het praktijkexamen/ rijtest tegen het op dat moment geldende tarief.
 3. De rijschool is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en of het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden)noch voor het uiteindelijke examenresultaat.
 4. Pakketten zijn 12 maanden geldig vanaf het moment van inschrijving (zie ook artikel 7.5) en pakketten zijn persoonsgebonden en hiermee zijn tegoeden dus niet overdraagbaar naar een ander. 
 5. Indien het rijbewijs behaald is wanneer het pakket nog niet volledig is benut is er geen recht op restitutie.

 

Artikel 7 – Beëindiging van de lesovereenkomst

 1. Indien de leerling om wat voor reden ook, besluit te stoppen met rijles bij onze rijschool en de keuze maakt daardoor het pakket of rijlessen niet of niet volledig af te nemen, geschied dit op kosten en verantwoording van de leerling, er is geen sprake van restitutie van lesgelden, gereserveerde lesgelden uit pakketten en termijnen of examengelden, de rijschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onderbrekingen van pakketten, rijlessen of stop zetten van rijlessen, pakketten of niet door laten gaan c.q. stop zetten van een praktijkexamen.
  De rijschool kan op geen enkele wijze verplicht worden of aansprakelijk gesteld tot terugbetaling van openstaande lesgelden, examengelden of openstaande bedragen uit pakketten etc. derhalve is het niet mogelijk tussendoor te stoppen met de rijopleiding en deze later voor al reeds eerder betaalde bedragen alsnog opnieuw op te starten, de leerling moet hiervoor een nieuwe overeenkomst aangaan, de eerder betaalde les en of examengelden/ pakketten komen hierdoor volledig te vervallen, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 2. Bij afname van rijlessen, een pakket ga je stilzwijgend akkoord met het volledig afnemen van het totale lespakket inclusief praktijkexamen (zonder onderbrekingen), indien de leerling besluit het pakket voortijdig te beëindigen om wat voor reden ook, is er geen restitutie van lesgelden of examen gelden noch enige vorm van aansprakelijkheid.
 3. De rijschool heeft het recht om alle vormen van les/ pakketovereenkomsten lesovereenkomst al dan niet schriftelijk te doen ontbinden als:
  – De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.7 en 2.8), de leerling in redelijkheid niet geschikt kan worden bevonden voor het besturen van het voertuig waarvoor de lesovereenkomst is gesloten en of in de in de Algemene Voorwaarden omschreven omstandigheden en dusdanig dringende redenen gelegen in de persoon van de leerling en of diens gedragingen, dat in redelijkheid van de rijschool niet verwacht kan worden dat zij de overeenkomst voortzet, in geval van dergelijke dringende redenen, volgt geen restitutie van les en of examengelden en geschied ontbinding schriftelijk onder opgaaf van redenen.
  – De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de rijlessen, planning onmogelijk maakt door niet of nauwelijks beschikbaar te zijn, zo ook het niet behalen van de theorie binnen de gestelde termijn maar ook indien de leerling te onregelmatig rijlessen neemt en of stopt tussendoor.
 4. De eerste rijles wordt gezien als een intake/ proefles – tegen gangbaar lestarief – bij de instructeur die de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij de rijschool wil volgen, informeert de leerling de rijschool per whatsapp/ telefoon/ e-mail over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de volgende rijles.
 5. De lesovereenkomst (en daarmee het aangekochte lespakket) eindigt van rechtswege en zonder dat daarbij enige vorm van opzegging is vereist na een periode van 12 maanden, of wanneer de leerling voor een periode van zes maanden geen rijlessen meer heeft genomen. De leerling heeft alsdan geen recht meer op restitutie van les- en examengelden van de rijschool en de leerling gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord. Hiervan kan slechts door de rijschool in het voordeel van de leerling worden afgeweken, indien de rijschool en de leerling dit vooraf en schriftelijk (via digitale weg) met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 8 – Bemiddelings- en Geschillenregeling

Bemiddeling
Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk of per e-mail worden gedaan aan Rijschool Vogel op info@rijschoolvogel.nl binnen een periode van twee weken nadat het geschil is ontstaan. Indien bemiddeling en het daaruit vloeiende advies naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende oplossing leidt c.q. indien de rijschool de bij de bemiddeling geadviseerde oplossing van het geschil niet volgt, kan het geschil op schriftelijk verzoek van de leerling worden onderworpen aan de bevoegdheid van de burgerlijke rechter voor een voor beide partijen bindend oordeel.

 

Artikel 9 – Vrijwaring

 1. De rijschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

 

Artikel 10 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld bij inschrijving worden door de rijschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De rijschool gebruikt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de aangeboden diensten, te denken aan leerling gegevens; naam en adres, en woonplaats, geboortedatum telefoonnummer, de gegevens van de betreffende leerling. De hierboven genoemde gegevens worden gebruikt voor het afnemen van de rijlessen, rijlespakketten, om de afhaallocatie te bepalen, als factureer gegevens van de afnemende partij en ten behoeve van het doorgeven van wijzigingen en als klantenbestand. Deze gegevens worden enkel gedeeld met ons boekhoudkantoor welke noodzakelijk is voor een juiste bedrijfsvoering te denken aan administratieve plichten, belastingaangiftes, kwartaalbelasting, fiscale plicht. Wij hebben als bedrijf een fiscale plicht ter inzage/ controle door de Belastingdienst in onze boekhouding, uw gegevens kunnen hierdoor gedeeld worden met de belastingdienst (inspecteur) louter ter controle van onze bedrijfsvoering en juiste aangifte, de door ons genoteerde gegevens zijn enkel genoteerd ten einde te voldoen aan onze fiscale verplichting als bedrijf , administratief, planning matig en bedrijfsmatig om u als klant van dienst te kunnen zijn, niet voor andere doelen.